Goals
John Zachary, assist Kadon Babb
Zach Sexton, assist Noah James
Alex Rector, assist Josiah Fladie
Josiah Fladie
Kadon Babb, assist Canaan Lay